Skip to main content

Transparència

Sant Boi Comerç

Les obligacions de transparència de les associacions i les fundacions s’estableixen en dues lleis: la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Així, la Llei de transparència determina quines són les obligacions de transparència de les entitats per raó de l’origen públic dels diners que gestionen, i La Llei del protectorat, desenvolupada per l’Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, que estableix les obligacions pel fet de ser entitats amb finalitats d’interès general, que les distingeix d'altres entitats privades amb interessos particulars.

Documentació legal

Documentació econòmica

  • Pressupost 2023